مَسرَد تنقیح المقال فی علم الرجال

این کتاب خواننده را با محتوای تنقیح المقال و نویسنده ی آن آشنا می سازد.

تنقیح المقال فی علم الرجال

یکی از جامع ترین کتاب های رجالی شیعه

تنقیح المقال فی احوال الرجال

کتابی مبسوط در علم رجال شیعه

گذری بر مقاله ی «تنقیح المقال در قاموس الرجال»

نقد مقاله ی «تنقیح المقال در قاموس الرجال» که در مجله کتاب های اسلامی به چاپ رسیده است.

روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در قاموس الرجال

مقالۀ حاضر روش‌های شوشتری در شناسایی و تصحیح تحریف‌های راه‌یافته در تنقیح المقال علامه مامقانی‌ راـ که قاموس الرجال تعلیقی ...