روزۀ عاشورا در دو سدۀ نخست هجری (دسته‌بندی و گونه‌شناسی روایات)

روزۀ عاشورا از آیین های معمول اهل سنت است؛ وانگهی، روایت ها در بارۀ خاستگاه و احکامش متهافت به نظر ...

حکم روزه روز عاشورا

روزه روز عاشورا چه حکمی دارد؟

روایات روزه عاشورا، چیستی، گونه ها و تحلیل

روزۀ روز عاشورا همواره در میان عالمان اهل سنت و عالمان شیعه معرکه آرا بوده است. سبب اختلاف، وجود دو ...

سخنی در باره حکم روزه روز عاشورا

در باره حکم روزه روز عاشورا ، گزارش های مختلفی وجود دارد : شماری از احادیث اهل بیت علیهم السلام ...