شرح الاربعین

کتاب، در شرح و تفسیر بیست و سه حدیث در باره معرفت خدا و مباحث مربوط به خداست.