کفران نعمت در ناسپاسی از شوهر

پیامبر(ص) زنانی را که به شوهرشان می گویند: هیچ از تو خیر ندیدم، سرزنش فرمود.

حقوق زن و شوهر بر یکدیگر

حقوق متقابل زن و شوهر در این حدیث باین شده است.

بهشت و دوزخ در گرو شوهرداری شایسته

پیامبر(ص) شوهر را بهشت و دوزخ همسرش معرفی کرده است.

پاداش شوهرداری شایسته

پیامبر اکرم(ص) پاداش زنی را که به راستی همدم شوهرش بود، نصف پاداش شهید را برایش ذکر فرمود.

شوهرداری

پیامبر(ص) زنی را که خوب شوهرداری کرده بود، از کارگزاران خداوند شمرد.