عادل صفت خداوند

صفت «عادل» خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.

عادل

صفت خداوند

عادل‌ترین و بهره‌مندترین مردم چه کسانی هستند؟

وَ أَعدَلُ النَّاس مَن رَضِیَ لِلنَّاسِ ما یَرضَیٰ لِنَفسِه وَ کَرِهَ لَهُم ما یَکرِهُ لِنَفسِه وَ أَکیَسُ النَّاس مَن کانَ ...