بررسی روایات خلق افعال انسان در جوامع حدیثی شیعه و نسبت سنجی آن با دیدگاه های متکلمان مسلمان

در میان دانشمندان اسلامی بحث های زیادی پیرامون خلق افعال انسان در گرفته است. در روایات شیعه به صراحت به ...

متکلم صفت خداوند

متکلم را به عنوان صفت خداوند، با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.

متكلّم

از صفات خداوند