بررسی اندیشه‌ها و عقاید محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن‌ابی‌العزاقر بنیان‌گذار فرقه عزاقریه (شلمغانیه)

غالیان شیعه با عنوان های متعدد در کتب فرق مورد توجه قرار گرفته‌‌اند و عقاید و افکار ایشان، شرح و ...

کاوشی در کتاب التکلیف شلمغانی بررسی جایگاه و سیر تاریخی آن

کتاب التکلیف شلمغانی(م322 ق) از همان زمان تألیف، به‌ویژه با توجه به اینکه هنوز انحرافی از شلمغانی سر نزده بود ...

محمّد بن على شلمغانى

محمّد بن على شلمغانى (ابن ابى العزاقر) کیست؟

محمّد بن على شلمغانى (ابن ابى العزاقر)

مدعی دروغین وکالت امام مهدی(ع)