محمّد حسين شهريار

از شاعران برجسته و سرشناس معاصر

محمّد حسين شهريار

شاعر سرشناس، متوفای 1367 ش