مالك نفس شدن

هركه در رغبت، ترس، شهوت، خشم و شادى خوددار باشد خداوند تنش را بر آتش حرام مىكند

محاسبه نفس

نتيجه حسابرسى، اصلاح خويشتن است