نفس، ساحت های نفس، و ارتباط انفسی میان خدا و انسان در نهج البلاغه

« نفس » یکی از پرکاربردترین واژ ه‌ها در نهج البلاغه است. نفس در نهج البلاغه دارای چهار « نفس ...

مالك نفس شدن

هركه در رغبت، ترس، شهوت، خشم و شادى خوددار باشد خداوند تنش را بر آتش حرام مىكند

محاسبه نفس

نتيجه حسابرسى، اصلاح خويشتن است