مفتاح الفلاح في عمل اليوم و الليلة من الواجبات و المستحبات

کتابی شامل اعمال واجب و مستحب در شبانه روز که در مستحبات بر مقدار کم و پرفایده بسنده شده است. ...

اهتمام به فرايض در حدیث حضرت عبد العظیم(ع)

اهتمام به فرايض در حدیث حضرت عبد العظیم(ع) چگونه تبیین شده است؟

فریضه و سنت

فریضه و سنت به معنای احکام فقهی است.