یونس بن عبد الرحمان

وی در شمار اصحاب اجماع و ازجمله شش فقیه بزرگ شیعه در قرن دوم است که در نشر فقه و ...

یونس بن عبدالرحمان و امام رضا(ع)

رابطه یونس بن عبدالرحمان و امام رضا(ع) چگونه بود؟

در جست و جوی «تفسیر القرآن» یونس بن عبدالرحمن؛ بازیابی، اعتبار و محتوا

یونس بن عبدالرحمن; از راویان شاخص شیعه، در دوره امام صادق،امام کاظم و امام رضا: است.جلالتِ مقام او نزد امامان:، ...

جایگاه یونس بن عبدالرحمن در کلام امامیه

مطالعۀ آثار، روایات و روش کلامی متکلمان شیعه در عهد حضور ائمه نشان دهندۀ اصالت و استقلال کلام امامیه در ...