رسول جعفریان

متولد ۱۳۴۳ پژوهشگر تاریخ اسلام، تشیع و ایران. استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران.رئیس کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران.ریاست اسبق کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران.

برخی از تألیفات:تاريخ سياسى اسلام، حيات فكرى سياسى امامان شيعه، تاريخ تشيع در ايران، انديشه تفاهم مذهبى در قرن ششم و هفتم هجرى، افسانه تحريف قرآن، قصه خوانان در تاريخ اسلام، جغرافياى تاريخى و انسانى شيعه، مرجئه، تاريخ و انديشه، مقالات تاريخى (شامل دفترهاى متعدد با مقالات فراوان تاريخى و غير تاريخى)، تاريخ تحول دولت و خلاقت، تاريخ ايران اسلامى (شامل چندين دفتر)، منابع تاريخ اسلام، صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست و چند اثر ديگر در باره صفويه، تأملى در نهضت عاشورا، جريان ها و سازمان هاى مذهبى سياسى ايران، برگ‏هايى از تاريخ حوزه علميه قم.


 رسول جعفریان