محمد علی طباطبایی

تولد: 1363 قم، تحصیلات: کاردانی کامپیوتر – کارشناسی علوم قرآن و حدیث (دانشگاه رضوی مشهد) – کارشناسی ارشد ادیان ابراهیمی (دانشگاه ادیان و مذاهب قم) – دکترای علوم قرآن و حدیث (پردیس فارابی دانشگاه تهران)

عنوان پایان نامۀ ارشد: «روش شناسی تفسیر المیزان در تفسیر آیات مرتبط با یهودیت

عنوان رسال دکتری : بررسی زمینه های تاریخی اعتقاد به تحریف تورات و انجیل در میان مسلمانان نخستین

رتبۀ نخست المپیاد علمی دانشجویی کشور رتبۀ نخست کنکور دکتری رشتۀ علوم قرآن و حدیث 

سوابق پژوهشی :پژوهشگر در پژوهشگاه قرآن و حدیث، پژوهشکدۀ تفسیر اهل بیت(ع)، 1392 تاکنونکتاب های : «تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی» و «قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی»، (کتاب‌های شایستۀ تقدیر در جشنوارۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران )

فهرست برخی از مهم ترین مقالات:مهراب صادق نیا، حسین سلیمانی، محمدعلی طباطبایی، «بررسی تفسیر آیات مرتبط با یهودیت در المیزان»، مطالعات تفسیری، بهار 1392، ش13، ص7-30.محمدعلی طباطبایی، «منابع غیراسلامی در تفسیر آیات مرتبط با یهودیت»، تفسیر اهل بیت، تابستان 1392، ش1، ص111-141.محمدعلی طباطبایی، «معرفی و نقد ترجمۀ دائرة المعارف قرآن لیدن»، نقد کتاب قرآن و حدیث، پاییز 1394، ش2-3، ص141-166.محمدعلی طباطبایی، محمدعلی مهدوی راد، «تاریخ انگارۀ تحریف بایبل در دوران پیشااسلامی»، پژوهش‌های ادیانی، تابستان 1395، ش7، ص9-28.محمدعلی طباطبایی، محمدعلی مهدوی راد، «تاریخ انگارۀ تحریف بایبل در مجادلات مسیحی ـ اسلامی»، تاریخ اسلام، تابستان 1397، ش74.محمدعلی طباطبایی، «دین‌پژوهی ایرانی و مشکل معادل‌گزینی؛ پیشنهاد معادل‌هایی پارسی برای چند اصطلاح کلیدی»، آینه پژوهش، آذر و دی 1397، ش173.محمدعلی طباطبایی، «سیر تطور پژوهش‌های غربی دربارۀ تفسیر امامیه تا پایان قرن بیستم»، تفسیر اهل بیت، بهار و تابستان 1394، ش5. محمدعلی طباطبایی، «سیر تاریخی پژوهش‌های غربی دربارۀ انگارۀ اسلامی تحریف بایبل»، مطالعات تطبیقی قرآن کریم و متون مقدس، بهار و تابستان 1397، ش1. محمدعلی طباطبایی، «مشکل برابرانگاری در انتساب انگارۀ تحریف بایبل به قرآن»، قرآن‌پژوهی و تاریخ انگاره‌ها، به کوشش حامد خانی (فرهنگ مهروش)، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، 1397.محمدعلی طباطبایی، عبدالهادی مسعودی و محمدعلی مهدوی راد، «تحلیل کاربردشناختی آیات تصدیق برای پاسخ به مسألۀ تحریف تورات و انجیل»، پژوهشنامۀ تفسیر و زبان قرآن، بهار و تابستان 1398، ش14.


 محمد علی  طباطبایی