پرهیز از جدل بیهوه، عیب‌جویی‌ و‌ طعنه‌زنی‌  676
پرهیز از جدل بیهوه، عیب‌جویی‌ و‌ طعنه‌زنی‌

ای اباذر! عیب‌جوی این و آن نباش! عیّاب یعنی کثیرالتّعییب؛ که مدام انسان این و آن را تعییب کند، عیب این را بگیرد، عیب آن ...