فهرست موضوعى روضه كافى‏ - صفحه 113

فهرست موضوعى روضه كافى‏

محمّدحسين ابن‏قارياغدى (قرن يازدهم)

به كوشش: محمّد على صالحى‏۱

چكيده: نگارنده‏اين مقاله، يكى از دانشمندان شيعه اماميّه در قرن يازدهم هجرى، به نام محمّدحسين‏بن قارياغدى است. اين گفتار، از كتاب خطّى «البضاعة المزجاة» او برگرفته شده كه شرحى بر روضه كافى اثر ثقة الاسلام كلينى است. از آنجا كه 597 حديث روضه كافى ترتيب موضوعى ندارد، نويسنده در اين گفتار، روايات را در ضمن سى موضوع، تقسيم كرده است. به احتمال قوى، اين تقسيم موضوعى نسبت به احاديث روضه كافى، فقط در اينجا ارائه شده است.

كليد واژه: روضه كافى - تقسيم موضوعى / كافى - بخش روضه / [ كتاب ]البضاعة المزجاة / محمّد حسين‏بن قارياغدى / دانشمندان شيعه / قرن 11.

1.كتابشناس، حوزه علميّه قم.

صفحه از 130