فهرست موضوعى روضه كافى‏ - صفحه 114

مقدّمه‏

كتاب نفيس روضه كافى سومين بخش از كتاب كافى است كه ثقة الاسلام كلينى در اين بخش - برخلاف دو بخش ديگر اصول و فروع - ترتيب موضوعى را رعايت نكرده و 597 حديث را بدون ترتيب خاصّى آورده است. اين ويژگى سبب شده كه ميزان رجوع اهل علم و تحقيق به اين بخش از كتاب، كاهش يابد و نسبت به دو بخش ديگر، در حاشيه قرار گيرد؛ گرچه از نظر ژرفايى و والايىِ حقايق نهفته در آن، با دو بخش ديگر برابرى مى‏كند.
يكى از شروح روضه كافى، «البضاعة المزجاة» نام دارد كه محمّدحسين‏بن قارياغدى - از دانشمندان سده يازدهم - نگاشته و تنها نسخه شناخته شده آن (كتابخانه آيت اللَّه مرعشى - شماره 7692) فقط تا شرح حديث 209 را دربر دارد. ۱
اين عالم محدّث در ابتداى كتاب خود، فهرستى موضوعى از احاديث روضه كافى در 30 باب آورده كه به احتمال قوى، تنها فهرست موضوعى شناخته شده روضه - و دست كم نخستين مورد شناخته شده در اين زمينه - است. متن اين فهرست موضوعى در اينجا نقل مى‏شود.
توضيح اينكه شماره‏هاى ياد شده، رقم احاديث است كه براساس آن، از چاپهاى مختلف روضه كافى مى‏توان استفاده كرد. اين شماره‏ها را براى سهولت بازيابى، به متن افزوده‏ايم. ضمناً مطالب معدود ديگرى به متن افزوديم كه در داخل كروشه [ ] آمده است.
بدان اميد كه با تهيّه فهارس و نمايه‏هاى موضوعى روزآمد، گامى در راه بهره‏ورى از حقايق موجود در گنجينه گران‏سنگ روضه كافى برداشته شود.
و صلّى اللَّه على محمّد و آله الأطهار

1.براى معرّفى آن، بنگريد: كلينى‏نامه، حسين متّقى و سيّد محمود مرعشى نجفى. قم: كتابخانه آيت اللَّه مرعشى، ۱۳۸۷، ص ۳۱۳-۳۱۶

صفحه از 130