نگاهي کلي به اسباب صدور احاديث - صفحه 30

نگاهى كلى به اسباب صدور احاديث

محمّد جعفر شهروزى ۱

چكيده:

بهترين راه آشنا شدن با رهنمودهاى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمّه اطهار عليهم السلام ، استفاده از سخنان ايشان است . براى بهره گيرى از كلام ايشان ، بايد به عواملى كه در فهم حديث مؤثرند ، توجّه كرد . يكى از اين عوامل ، شناخت و آگاهى از زمينه هاى صدور احاديث از معصومان عليهم السلام است .
پژوهش حاضر گامى در راه آشنايى با اسباب صدور و زمينه هاى آن است . بدين منظور ، پس از مطالعه و بررسى منابع مختلف و جمع آورى اطلاعات لازم ، مطالب در دو بخش تنظيم شده است . در بخش اول ، مباحثى همچون تعريف ، اهميت ، فوايد و آثار مربوط به آن مطرح گرديده و در بخش دوم ، تحت عنوان اسباب صدور احاديث به بحث و بررسى درباره انواع احاديث با توجه به اسباب صدورشان و نيز موضوعات اسباب صدور پرداخته شده است . در آخر نيز مباحث مطرح شده جمع بندى گرديده است .

كليد واژه ها : اسباب صدور احاديث ، اهميت ، موانع ، كتب ، نقل و نگارش ، موضوعات .

1 . كليات

1 ـ 1 . تعريف سبب صدور حديث

با مراجعه به كتب حديثى ملاحظه مى شود كه اوّلين تعبير ، درباره موضوع مورد بحث ، اصطلاح اسباب الحديث ۲
است كه به صورت مفرد ، يعنى سبب الحديث ۳ هم ذكر شده است و معناى آن ،

1.كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث .

2.اَحكام الاِحكام ، ص ۶۴ .

3.نزهة النّظر ، ص ۹۷ .

صفحه از 45