مقدمه ‏اى بر صحيفه سجاديه - صفحه 59

مقدمه اى بر صحيفه سجاديه

ويليام سى چيتيك

مترجم: وحيد صفرى ۱

چكيده

ويليام چيتيك يكى از اسلام شناسان بزرگ غربى است كه تاكنون مطالعات زيادى درباره عرفان اسلامى انجام داده است. از جمله كارهاى مهم وى ترجمه صحيفه سجاديه، كتاب دعاى منسوب به امام زين العابدين از زبان عربى به زبان انگليسى است. او مقاله حاضر را در مقدمه ترجمه انگليسى صحيفه سجاديه نگاشته است. چيتيك، ضمن توضيحى كوتاه درباره امام زين العابدين و نيز تبيين جايگاه دعا و مناجات در اسلام، كوشيده تا يك بحث تاريخى كوتاه درباره سندها و نسخه هاى مختلف صحيفه ارائه كند. همچنين تحليلى محتوايى نيز از ساختار ادعيه و مناجات هاى موجود در صحيفه ارائه كرده است.

كليد واژه ها: امام زين العابدين، صحيفه، دعا و مناجات، ذكر، رحمت، طلب بخشايش، اسماى الهى، مصنويت اسلامى.

صحيفه سجاديه قديمى ترين كتاب دعا در منابع اسلامى و يكى از برجسته ترين آثار معنوى اسلامى در قرون اوليه محسوب مى شود. اين اثر را على بن حسين (زين العابدين) نواده والامقام پيامبر اسلام نگاشته و از همان ابتدا، در منابع شيعى، گرامى داشته شده است. زين العابدين بعد از پدرش حسين، عمويش حسن و پدربزرگش على، داماد پيامبر، چهارمين امام شيعيان است. سنت شيعى صحيفه را كتابى بسيار مقدس و محترم مى داند كه تنها قرآن و نهج البلاغه على عليه السلام در مرتبه اى بالاتر از آن قرار مى گيرند.

1.دانشجوى دوره دكترى كلام جديد.

صفحه از 87