مصحف فاطمه عليها السلام از نگاه امامان عليهم السلام

نشریه : فرهنگ كوثر - آبان 1376، شماره 8

نویسنده : پديدآورنده : محمد حسن امانی

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

مصحف فاطمه(س)، سرچشمه جوشان معنويت و دانشها كه از طريق وحى بر او نازل گشته مانند قبر مطهرش رازى است كه در پرده مانده و در اختيار ما خاكيان نيست. به راستى مصحف فاطمه(س) چيست؟ چه زمانى به وجود آمد؟ چه مطالبى را در بر دارد؟ و اكنون كجاست و در اختيار كيست؟ و ... پرسشهايى است كه تا حدودى پاسخ آنها در اين نوشتار مختصر روشن مى‏گردد.

کلیدواژه‌های مقاله :مصحف، مصحف فاطمه (س)، حضرت فاطمه (س)