آميزش جنسي (بهداشت، آداب) - صفحه 1

13 / 6 ـ 3

آنچه براى درمان ريزش قطره قطره پيشاب ، سودمند است

۱۰۱۶.طبّ الأئمّة عليهم السلامـ به نقل از ابوبصير: عَمْرو اَفْرَق به امام باقر عليه السلام از ريزش قطره قطره پيشاب ، اظهار ناراحتى كرد .
فرمود : «هزارْ اسپند بردار و شش بار با آب سرد و يك بار هم با آب گرم بشوى . سپس ، بايد آن را در سايه خشك كرد ، آن گاه قدرى روغن خالص ياسمين بدان درآميخت و آن گاه ، سفوفى از آن در حالت ناشتا خورد . به اذن خداوند متعال ، ريزش پيشاب را قطع خواهد كرد» .

ر. ك : ج2 ، ص 415 ، ح 1900.

13 / 6 ـ 4

آنچه براى درمان احساس درد به هنگام دفعِ پيشاب ، سودمند است

۱۰۱۷.مكارم الأخلاقـ به نقل از فضل: به امام صادق عليه السلام اظهار كردم كه در هنگام ادرار كردن با سختى روياروى مى شوم .
فرمود : «در آخر شب ، قدرى شونيز استعمال كن» .

13 / 7

بهداشت آميزش

13 / 7 ـ 1

آنچه بايد عروس را در هفته اوّلش از آن باز داشت

۱۰۱۸.كتاب من لا يحضره الفقيهـ به نقل از ابوسعيد خُدْرى: پيامبر خدا ، به على بن ابى طالب سفارش كرد و به او فرمود : «اى على! عروس را در هفته اوّلش از شير ، سركه ، گشنيز ، سيب تُرش ، از اين چهار چيز ، باز بدار» .
على عليه السلام پرسيد : اى پيامبر خدا ! براى چه او را از اين چيزها باز بدارم؟
فرمود : «زيرا از اين چهار چيز ، زهدان سِتَروَن و سرد مى شود . . .» .
على عليه السلام [ديگر بار] پرسيد : اى پيامبر خدا ، امّا از اين ميان ، از سركه چرا باز داشته مى شود؟
فرمود : «اگر در حالى كه سركه خورده است ، عادت ماهانه شود ، هرگز كامل پاك نگردد ، گشنيز هم حيض را در شكم وى برمى انگيزانَد و زادن را بر او سخت مى سازد . سيب تُرش نيز حيض شدن او را قطع مى كند و اين عارضه براى وى يك بيمارى مى شود» .

صفحه از 52