تبلور سنّت نبوى در سيرت ولايى يا آراى صحابى؟ - صفحه 37

تبلور سنّت نبوى در سيرت ولايى يا آراى صحابى؟

عليرضا حيدرى‌نسب ۱

چكيده: سنّت، تبيين قرآن و دربردارنده تفصيل آموزه‌هاى اسلام است كه دستخوش برخى حوادث شده است. لذا دستيابى به سنّت نبوى مستلزم تلاش بسيار است. در باره طريق وصول به سنّت، گروهى از مسلمانان (شيعه) سيره برخى اصحاب عترت علیهم السلام را احتياط‌آميزترين راه مى‌شمرند؛ امّا برخى مسلمانان (اهل تسنّن) سنّت پيامبر صلی الله علیه و آله را در رفتار عموم اصحاب جستجو مى‌كنند.
بررسى شخصيّت عترت و اصحاب و مقايسه كارنامه‌شان با هم، به ما كمك مى‌كند در باره اينكه «سيره كدام دسته (عترت يا عموم اصحاب) به صورت هرچه شايسته‌ترى آينه تمام‌نماى سنّت نبوى و تبلور آن است» داورى درست‌ترى داشته باشيم. نيز مى‌بينيم كه سيره عترت هماهنگ با هم و همسو با قرآن و سنّت است، امّا سيره اصحاب، بلكه چه‌بسا يك صحابى، جز با انواعى از تأويل و توجيه با قرآن و سنّت، بلكه با سيره خودش هماهنگ نمى‌نمايد.

1.. دكتراى علوم قرآن و حديث، استاديار دانشگاه سيستان و بلوچستان.Email : heydarynasb۴۳@yahoo.com

صفحه از 67