رويكرد كلامى در تفسير مناهج البيان - صفحه 103

آثار و رواياتى مى‏گزيند كه آنها را در مسير اعتقادات خود، آثار و روايات صحيح و مورد اعتماد تلقّى مى‏كند. و گاه نيز به تخطئه و ردّ رواياتى مى‏پردازد كه در نقطه مقابل مبانى اعتقادى او قرار دارد.
بُعد كلامى تفسير به معنايى كه گذشت، از ويژگى‏هاى مشترك همه تفاسير به شمار مى‏رود. امّا در اين ميان، برخى از تفاسير به دليل پرداختن بيشتر به اين جنبه، معروفيت ويژه‏اى در يكى از زمينه‏هاى اعتقادى يافته‏اند. به عنوان مثال، تفاسير تبيان و مجمع البيان معرّف كلام و عقايد شيعى، كشاف زمخشرى نشانگر كلام معتزلى و مفاتيح الغيب فخررازى مثال و نمونه كلام اشعرى مى‏باشد. در عصر حاضر تفسير الميزان و روح المعانى از مهمترين تفاسير كلامى در زمينه عقايد شيعه و سنى است كه به طور كامل و در سطح همه اجزاء قرآن سامان يافته‏اند.
امّا از تفاسير ناقص و ناتمام عصر حاضر كه به مباحث كلامى اهتمام زايد الوصفى داشته‏اند، مى‏توان به تفسير المنار در اهل سنت و تفسير مناهج البيان در شيعه اشاره كرد. قابل ذكر است كه در ضمن بيانِ مباحث كلامى در مناهج البيان، در اكثر موارد نقد و بررسى مباحث كلامى المنار انجام شده است، ضمن آنكه مؤلف آن بى‏توجه به ديدگاههاى ساير متكلمان غير شيعه از جمله فخررازى نبوده است.

جايگاه مباحث كلامى در مناهج البيان

مناهج البيان از تفاسير ارزنده‏اى است كه در عصر حاضر به رشته تأليف درآمده است. اين تفسير در درجه نخست، از تفاسير عقلى و اجتهادى است كه مؤلف دانشمند آن، با تكيه بر علوم مختلف - از جمله حديث، تاريخ، فقه، لغت، علم قراءات، علوم قرآنى و... - به تفسير قرآن روى آورده است. مفسّر با احاطه به علوم مختلف ادبى و اسلامى، از اين علوم به شكل مناسب و در جاى خود استفاده وافر برده است و ضرورت دارد كه تأثير هريك از علوم يادشده در اين تفسير، به شكل خاص مورد بررسى و تحقيق قرار گيرد.
اما بدون ترديد يكى از ويژگى‏هاى مهم تفسير مناهج البيان، بُعد كلامى اين تفسير است. مى‏توان گفت كه صاحب مناهج البيان، از همه دانش‏هاى موجود و مرسوم در حيطه تفسير در خدمت اين بُعد استفاده كرده و غالباً به طرح مباحث مفصّل و موشكافانه‏اى روى آورده است. در

صفحه از 114