ياد كردهاى فرقه‏ شناختى عبد الجليل قزوينى در كتاب «نقض» - صفحه 63

3 : يادكردهاى فرقه‏شناختى عبد الجليل قزوينى در كتاب «نقض»

حميد احمدى جلفايى ۱

چكيده‏

يكى از پيش‏نيازهاى مهم در تحكيم اصول عقايد و اعتقادات اسلامى ، آشنايى با فرقه‏ها و مذاهب و نحله‏هاى مختلف شكل گرفته در مكتب اسلام و عقايد خاصّ هر كدام از آنهاست .
بديهى است كه در اين راستا ، كتب و منابع نسبتاً قديمى و نزديك به عصر پيدايش در هر يك از مكاتب و فرقه‏ها - كه نقل آنها از وقايع و عقايد پيروانِ فرق و مكاتب ، به صورت عَن حسٍ‏ّ و شهودى و يا نسبتاً عن حسّ و شهودى است - از اهمّيت بسيار ويژه‏اى برخوردار هستند .
يكى از كتب و منابع قديمى كه در اين راستا ، لازم است مورد استفاده و مراجعه محقّقان اين عرصه قرار بگيرد ، كتاب نقض (اثر مرحوم عبد الجليل قزوينى رازى ، از عالمان سده ششم هجرى قمرى) است. البتّه هر چند كه اصل اين كتاب را به نظر نگارنده ، نمى‏توان از جمله آثار قوى و منسجم شيعه به حساب آورد - ؛ چرا كه اشتباهات و تناقض‏هاى آشكارى در اين كتاب ديده مى‏شود - ، با اين حال ، از برخى جهات ، اطّلاعات آمده در اين اثر ، به جهت قدمتِ آن ، حائز اهميّت اند .

1.پژوهشگر پژوهشكده علوم و معارف حديث - قم.

صفحه از 120