جغرافياى رى و قزوين در كتاب نقض - صفحه 253

7 : جغرافياى رى و قزوين در كتاب «نقض»

على ملكى ميانجى ۱

چكيده‏

رى و قزوين، دو شهر مهم از نواحى مركزى ايران هستند. ناحيه رى به عنوان منطقه‏اى مهم از دوران مادها تا زمان حاضر، اهميت سياسى خود را با نوساناتى حفظ كرده است. مركز اين ناحيه، شهر رى در سده‏هاى نخستين اسلامى تا عصر مغول، از مهم‏ترين شهرهاى جهان و اُمّ البلاد شمرده مى‏شده است. در دوره اسلامى، ابتدا اين شهر، داراى مذهب اهل سنّت با گرايش اُمَوى بود؛ امّا كم كم تشيّع در آن رواج يافت، به گونه‏اى كه در عصر مؤلّف نقض، در ميانه سده ششم هجرى، غالب جمعيت آن را شيعيان تشكيل مى‏دادند. با اين همه، مذاهب و فرقه‏ها و نحله‏هاى اعتقادى مختلفى در آن مى‏زيستند. كتاب نقض، بازتاب اطلاعات سودمندى از اين شهر است. جغرافياى رى در اين نوشتار، با عنايت به اين اثر تدوين يافته است.
شهر قزوين، شهرى مهم در شمالِ ناحيه مركزى ايران قرار دارد كه قدمت آن به دوران ساسانيان مى‏رسد. اين شهر در سده‏هاى نخستين اسلامى، رشد و گسترش چشمگيرى يافت. تا عصر مؤلّف نقض، مذهب اين ناحيه،

1.استاد و پژوهشگر تاريخ، جغرافيا و كلام.

صفحه از 290