تاريخ صدور حديث - صفحه 175

تاريخ صدور حديث ۱

تاريخ هرحادثه و پديده ، از چگونگى وقوع آن خبر مى دهد ، و به شناسنامه اى مى مانَد كه آيندگان را از هويّت و چند وچون آن با خبر مى سازد .
تاريخ ، در نهان خود ، اسرارى بسيار از انسان ها ، رفتارها ، وقايع ، مكتب ها ودانش ها دارد كه : هر كه بيشتر با آن آشنا گردد ، از آن ، بيشتر آموزد و اندوزد .
اگر گفته مى شود : «همه چيز را بايد در تاريخش مطالعه كرد و با تاريخش شناخت» ، از آن روست كه تاريخ ، آينه بى غبار است وآنچه در دل دارد ، به خوبى مى نمايانَد .
حديث و روايت ـ كه به گفتار ، كردار و تقرير پيشوايان معصوم عليهم السلام اطلاق مى گردد ـ نيز حقيقتى «زمان دار» و «تاريخ بردار» است . هر حديث ، از پسِ نيازى و در پاسخ پرسشى و در مقام تبيين حقيقتى صادر گشته است و به تعبير ديگر ، «شأن نزولى» دارد كه دانستنش ، در فهم بهتر حديث ، سودمند خواهد بود .

پيشينه بحث

نخستين فقيهى كه بدين مسئله توجّه جدّى ورزيد و در روش استنباط وشيوه تدريس خود ، بدان التزام داشت ، آية اللّه العظمى بروجردى بود . وى معتقد بود :

1.اين مقاله ، پيش از اين ، در فصل نامه علوم حديث (ش۴) منتشر شده است .

صفحه از 179