ابن عقده كوفى()

احمد بن محمد بن سعيد كوفى معروف به ابن عقده از محدثان و مؤلفان شيعه و اهل سنت است. رجال نويسان دو فرقه از او به نيكى ياد كرده و او را ثقه مى دانند. شيخ طوسى با عناوين جليل القدر و عظيم المنزله از او نام برده و به نقل از خود ابن عقده مى نويسد: ۱۲۰ هزار حديث با سند حفظ بوده است. وى همچنين مى گويد وثاقت و بزرگوارى او در حفظ حديث، مشهورتر از آن است كه نياز به بيان داشته باشد. ذهبى هم از او با عناوين علامه و حافظ و نادر زمان و يكى از بزرگان حديث ياد مى كند و او را شيعه متوسط مى داند. رجاليون شيعه او را از فرقه زيديه جاروديه مى‏دانند. البته وى احاديث هر دو فرقه بخصوص شيعه را نقل كرده و در محافل اماميه شهرت داشته است.

آثار

نجاشى ضمن تجليل از وى، آثار او را چنين آورده است: كتاب التاريخ و ذكر من روى الحديث، من روى عن ابى جعفر، اخبار ابى حنيفه، كتاب الولاية و من روى غدير خم، فضل الكوفه، و آثار ديگر

وى از معاصران كلينى و استاد او و همچنين استاد نعمانى و سعد بن عبد الله قمى و هارون بن موسى تلعكبرى بوده است.

ولادت و وفات‏

تاريخ ولادت و وفات وى را سالهاى ۲۴۹ و ۳۳۳ نوشته اند.