حكم تسميه و ذكر نام شريف حضرت ولى عصر (عج)

نشریه : انتظار - بهار 1381، شماره 3

نویسنده : پديدآورنده : نجم الدین طبسی

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

مساله «تسميه‏»، در بعضى از ابواب كتاب‏هاى حديثى و قواعد فقهى مطرح شده است . در اين نوشتار، نخست اين مساله را از منظر «حديث‏شناسى‏» مورد پژوهش قرار داده، سپس حكم آن را استخراج و استنباط خواهيم كرد .

کلیدواژه‌های مقاله :تسمیه، امام مهدی (عج)