تعداد احادیث صادقین (ع)

پرسش :

کلا چند حدیث داریم و از میان آنها چه تعداد از امام باقر (ع) و چه تعداد از امام صادق (ع) است؟پاسخ :

الف) احادیث در کتابهای فراوان پراکنده اند،
ب) تکرار احادیث فراوان است،
ج) گاه نقل یک حدیث با لفظ های متعدد صورت گرفته است،
د) تقطیع احادیث فراوان است به این صورت که چند حدیث در واقع یک حدیثند.
بنابر این شمارش احادیث بسیار دشوار است بلکه در حال حاضر با توجه به امکانات موجود، می توان این کار را غیرممکن دانست و اگر آماری وجود داشته باشد قابل اعتماد نیست مگر به صورت تقریبی بیان شود.
چنان که در کتاب تاریخ حدیث شیعه آمده: نزدیک به هفتاد درصد احادیث شیعه از امام باقر و امام صادق(ع) است و نزدیک به پنجاه درصد از احادیث موجود از حضرت صادق است.بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت