ایام تشریق

ایام تشریق

روزهایی که به این نام نامیده شده اند و علت نام گذاری

روزهاى تشريق يا روزهاى گوشت خشكانى ، عبارت اند از : سه روزِ پس از عيد قربان  (در ماه ذی حجه) ، وجه تسميه ايّام التشريق ، از «تشريق اللّحم» گرفته شده است ؛ چون در اين روزها گوشت هاى قربانى را در مِنا ، قطعه قطعه مى كردند و در آفتاب ، پهن مى نمودند تا خشك شود . بعضى گفته اند كه وجه تسميه اش اين است كه قربانى ها را زمانى ذبح مى كردند كه آفتاب از شرق برآيد و طلوع كند .