فقه الحديث در نگاه آية الله بروجردي - صفحه 23

فقه الحديث در نگاه آية اللّه بروجردى(ره)

محمد على سلطانى ۱

آية اللّه سيد حسين طباطبايى بروجردى, يكى از معدود فقيهان سده اخير است كه در حوزه رجال و درايه, صاحب انديشه, سبك و ديدگاه ويژه اى بود. نقشى كه آگاهى هاى رجالى در برداشت هاى فقهى ايشان داشت, موجب تحوّل قابل توجّه در روند تاريخ فقه شيعه شد و مكتب فقهى جديدى بنيانگذارى شد كه زير بناى آن, شناسايى, تفسير و نقد حديث بود. از مبانى فقهى مرحوم بروجردى, در موارد زيادى به طور پراكنده سخن گفته شده و در آثار و يا تقريرات فقهى شاگردان آن مرحوم, نمودهاى روشنى دارد كه از جمله آنها كتاب ارزشمند نهاية التقرير ۲ (تقرير مباحث اصول آية اللّه بروجردى) به قلم آية اللّه

1.محقّق حوزه علميه قم.

2.نهاية التقرير (تقرير أبحاث آية الله العظمى آقا حسين الطباطبائى البروجردى)، محمد الفاضل اللنكرانى، قم: مركز فقه الأئمة الأطهار، ۱۴۲۰ق، الثالثة، ۳ج. همه ارجاعات در اين مقاله، به همين كتاب است.

صفحه از 42