تحلیلی در باره اهداف قیام امام حسین علیه السلام - صفحه 1

تحليلى در باره اهداف قيام امام حسين عليه السلام ۱

يكى از مباحث مهم در بررسى حادثه عاشورا، شناخت اهداف قيام امام حسين عليه السلام در اين حادثه بزرگ است.
شناخت اين اهداف ، نخست ، در الگوگيرى و دوم ، در تحليل رفتار امام حسين عليه السلام و يارانش ، نقش اساسى دارد.
توجّه به اهداف حادثه عاشورا و تلاش براى شناخت و تحليل آن، از قرن پنجم هجرى به اين سو ، كم و بيش و به صورت ضمنى ، مورد توجّه عالمان شيعه بوده است ؛ ليكن تحليل اين حادثه، به شكل گسترده آن ، بيشتر در دوران معاصر و هم زمان با شكل گيرى جنبش هاى اجتماعى و مذهبى انجام گرفته و در اين فاصله زمانى كوتاه ، آراى متفاوتى عرضه شده است.
پيش از طرح ديدگاه ها در اين باره و تجزيه و تحليل آنها، مى بايد نخست ، پيش فرض ها و روش بحث را مشخّص كرد ؛ چرا كه به نظر مى رسد بسيارى از اقوال و ديدگاه هاى ارائه شده، قابل جمع هستند و منشأ اختلافات ، به عدم شفّافيت پيش فرض ها و روش بحث ، بر مى گردد .
بر اين اساس، مباحث اين تحليل ، در ذيل چهار عنوان ، ارائه مى گردد :
يك. پيش فرض ها در بررسى اهداف امام حسين عليه السلام ؛

1.اين تحليل توسّط فاضل ارجمند جناب آقاى مهدى مهريزى تهيه شده است.

صفحه از 39