پرستش در قرآن و حدیث از منظر شیعه و وهابى با تأكید بر شبهات

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : مركز جهانى علوم اسلامى، مدرسه عالى امام خمینى
سال دفاع : 1384

چکیده :

(3)
پرستش در قرآن و حدیث از منظر شیعه و وهابى با تأكید بر شبهات

قلى اف، آذر

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مركز جهانى علوم اسلامى، مدرسه عالى امام خمینى
استاد راهنما: رفیعى محمدى، ناصر
1384
تعداد صفحات : 183
کلید واژه: عبادت، شیعه، وهابیت.

چکیده: عبودیت و بندگى هدف اصلى از آفرینش انسان است كه آخرین حدّ از كرنش، تسلیم، خضوع و فروتنى در برابر ذاتى است كه زیبنده پرستش مى باشد. بررسى ابعاد مختلف این مسئله، موضوع مورد بحث این پژوهش است; ضمن آنكه آخرین شبهات در این رابطه به منظور معرفى عبودیت صحیح از منظر مكتب تشیع، و نیز اثبات بى پایگى اتهامات به شیعه در خصوص عبودیت، مورد بررسى قرار مى گیرد.
این رساله، در پنج فصل ترتیب یافته است: در فصل اول، كلیات تحقیق ارائه مى گردد. در فصل دوم، از انگیزه عبادت بحث مى شود كه عبارت است از: كسب رضایت، محبت الهى، خوف از خدا، و عشق به بهشت. در فصل سوم، آثار عبادت بررسى مى گردد كه عبارت اند از: توكل، حرّیت، شجاعت، تقوا، استقامت، انقطاع، آرامش روح و روان، محبت متقابل خدا و بنده، دورى از شیطان و هواپرستى، حسن ظن به خدا، فوز و فلاح، و یقین.
در فصل چهارم، آفات عبادت مطرح مى شود كه عبارت اند از: قساوت قلب، كبر، ریا، عجب، سوء ظن به خدا، كسالت، نفاق، و منت گذارى پس از عمل.
و در فصل پنجم، نُه شبه پیرامون مسئله عبودیت مطرح و پاسخ داده مى شود.

کلیدواژگان :