احتجاجات قرآنی (با بررسی نمونه ای مسئلۀ توحید ذاتی)

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم حدیث
مرکز آموزشی : دانشکده علوم حدیث شهر ری
سال دفاع : 1385

چکیده :

(33)
احتجاجات قرآنی (با بررسی نمونه ای مسئلۀ توحید ذاتی)

اسلامی علی آباد، طاهره

کارشناسی ارشد علوم حدیث
دانشکدۀ علوم حدیث شهر ری
استاد راهنما: دکتر علی موسایی افضلی
استاد مشاور: دکتر رضا برنجکار
1385
216 ص

نگارنده در پژوهش خود در پی پاسخ به چند سؤال است: مناظره در قرآن از چه جایگاهی برخوردار است؟ اصول و شیوه های مناظره در قرآن چگونه است؟ موضوعات و مسائل محتوایی مناظرات قرآن چه چیزهایی است؟ چگونه می توان از اصول و محتوای مناظرات قرآنی برای حلّ شبهات معاصران استفاده کرد؟ وی در این پژوهش با مبنا قرار دادن قرآن کریم و تأمل در آیات، به استخراج احتجاجات قرآن پرداخته و دسته بندی موضوعی از آن را طی سه فصل ارائه نموده است: در فصل اول با بیان کلّیاتی در باب احتجاج و مناظره، به آداب، شرایط، فنون و آفات آن نگریسته است. در فصل دوم دسته بندی موضوعی از انواع احتجاجات قرآنی را ارائه نموده تا مراجعان بتوانند به صورت کلیدی از آن جهت دستیابی به احتجاجات قرآنی استفاده کنند. در فصل سوم به بررسی نمونه ای یکی از موضوعات (مسئلۀ توحید ذاتی) پرداخته و با استناد به آیات احتجاجی و ارائۀ دلایل و براهین متعدد، به اثبات آن اهتمام ورزیده است.

کلیدواژگان :