تعلیم و تربیت جوانان از دیدگاه اسلام

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : سطح 3 حوزه
مرکز آموزشی : كمیته ارزشیابى تحصیلات حوزوى خراسان
سال دفاع : 1382

چکیده :

(16)
تعلیم و تربیت جوانان از دیدگاه اسلام

برات زاده رفوگر، مرضیه

مقطع : سطح 3 حوزه
مرکز آموزشی: كمیته ارزشیابى تحصیلات حوزوى خراسان
استاد راهنما: احمرى، حسین
1382
تعداد صفحات : 333
کلید واژه: تعلیم و تربیت، جوانى، فرزند، والدین.

چکیده: تعلیم و تربیت، اساس هر گونه اصلاح و زمینه اى براى پیشرفت هر جامعه است و اسلام نیز دین هدایت و تربیت است و براى آن ارزش زیادى قائل است. رساله حاضر، تعلیم و تربیت جوانان را از دیدگاه قرآن، احادیث و سخنان بزرگان مورد بحث قرار داده است.این رساله، از سه بخش تشكیل یافته است:در بخش اول، تعلیم و تربیت و مفهوم آن، مسئولیت والدین در قبال فرزندان، رشد و اصول آن، و تعلیم و تربیت اسلامى مورد بررسى قرار مى گیرد.در بخش دوم، مصادیق تربیت كودك در سه دوره قبل از تولد، در هنگام تولد، و بعد از تولد بررسى مى گردد.و در بخش سوم، دوره جوانى و اهمیت آن، هیجانات و مشخصات دوره جوانى، وظایف خانواده در برابر جوانان و نحوه تربیت جوان، توقعات جوانان از والدین، و مسایل و مشكلات جوانان مورد بحث واقع مى شود.

کلیدواژگان :