جریان های سیاسی دوران امام سجاد (ع)و موضع گیری های آن حضرت در قبال آن

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسی ارشد حقوق و علوم سیاسی
مرکز آموزشی : دانشگاه امام صادق ‏‎‎‏(ع)
سال دفاع : 1379

چکیده :

(۴)
جریان های سیاسی دوران امام سجاد (ع)و موضع گیری های آن حضرت در قبال آن

خوشنویس، حمید

كارشناسی ارشد حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق ‏‎‎‏(ع)
به راهنمایی: آژند، یعقوب
۱۳۷۹
۱۵۵صفحه
كلید واژه : جنبش سیاسی

چكیده : جنبش های سیاسی دوران امام سجاد و موضع گیری های آن حضرت در قبال آن:در فصل اول رساله حاضر نگارنده درباره وضعیت سیاسی و اجتماعی دوره مذكور از عهد خلیفه اول تا دوره امام سجاد (ع)سخن گفته و تا حد امكان چگونگی شكل گیری احزاب سیاسی را بررسی كرده است. مسئله جانشینی پیامبر (ص)و امامت حضرت علی (ع)و همچنین جریان حكمت و مسئله صلح امام حسن(ع)از اهم مباحث مطروحه در این فصل است كه سبب ساز تشكیل احزاب سیاسی و اعتقادی در جهان اسلام شدند.در فصل دوم با تفصیل تمام جنبش های سیاسی موسوم به شیعه را مورد بحث و فحص قرار داده و در دو جنبش: نهضت توابین و مختار ثقفی را از دو بعد توصیفی و تحلیلی به بحث نشسته و اهداف سردمداران آنها را با توجه به منابع موجود، به نقد و تحلیل كشانده است. نگارنده احتمال متاخم به یقین داده است كه سلیمان بن صرد، به امامت حضرت امام سجاد (ع)توجه داشته است و خواستار برگرداندن خلافت به ایشان بوده است. در فصل سوم از دو جنبش دیگر واقعه حره و قیام ابن زبیر سخن رانده و به طور مفصل و مبسوط از آرای سیاسی و اهداف سیاسی و اعتقادی آنان بحث كرده است. همچنین نگارنده شمه ای از موضع گیری های ابن زبیر در قبال خاندان عصمت و طهارت را از خلال كتب تاریخی بیرون كشیده و با توجه به نتایج بدست آمده، نهضت مذكور را مورد ارزیابی قرار داده است. در مورد واقعه حره، از آن جا كه قیامی زبیری بوده، نگارنده نتیجه گرفته است كه امام سجاد (ع)با توجه به ماهیت قیام، بدان عنایتی نداشته و از آن تبری جسته است.

کلیدواژگان :