بررسی مواجهه امام حسن عسکری(ع) با جریان‌های فکری و فرهنگی زمانه

مشخصات :

دانشجو : عنایت پیروزی

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد
مرکز آموزشی : دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام قم
سال دفاع : ۱۳۹۹
تعداد صفحه : ۱۲۳

چکیده :

این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر روش تاریخی اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر امام حسن عسکری )ع( و شیوه مواجهه آن حضرت با جریانهای فکری و فرهنگی را کاویده و برآیند تحقیق آن است که ایشان با توجه به شرایط زمانه و نوع افکار و اندیشه ها در برابر هر جریانی راه کار ویژه ای اتخاذ می کردند. تقویت سازمان وکالت، تربیت شاگرد، نوشتن کتاب و رساله و نشر احادیث، موضع گیری در برابر فرق انحرافی، راهنمایی شاگردان و اصحاب برای نامه نگاری در رد عقاید منحرفین ، پاسخ به شبهات و هدایت شیعیان، از جمله اقدامات امام (ع) می باشد و به دین گونه جامعه شیعه را از آسیب ها حفظ کرد و به زمینه سازی برای عصر غیبت پرداختند.

کلیدواژگان : امام حسن عسکری علیه السلام، جریان های انحرافی، فرقه های انحرافی