اخلاق معلمی در سخن و سیرۀ امام علی(ع)

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم حدیث
مرکز آموزشی : دانشکدۀ علوم حدیث شهر ری
سال دفاع : 1386

چکیده :

(۲۵)
اخلاق معلمی در سخن و سیرۀ امام علی(ع)

روحی دهکردی، مجید

کارشناسی ارشد علوم حدیث
دانشکدۀ علوم حدیث شهر ری
استاد راهنما: دکتر جعفری، سیدمحمدمهدی
استاد مشاور: دلشاد تهرانی، مصطفی
۱۳۸۶
۱۴۲ صفحه

بر اساس سخنان و سیرۀ امیرمؤمنان(ع)، معلم، دارای چه شاخصه‌های علمی و رفتاری است؟ اهداف تعلیم و تربیت چه باید باشد؟ معلم برای رسیدن به این اهداف، باید از چه روش‌هایی بهره گیرد؟ آسیب‌شناسی اخلاق معلمی، شامل چه مواردی است؟ پاسخ به این پرسش‌ها، موضوع این پایان‌نامه است که در چهار فصل سامان داده شده است. در فصل اول، عناوین: علم، تعلیم و تعلّم، اخلاق و اخلاق معلمی، بررسی و با بحثی دربارۀ اهداف آموزش، تمام شده است. در فصل دوم، مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی و آموزشی معلم که از فرموده‌ها و روش آموزشی حضرت علی(ع)قابل برداشت بوده است، توضیح داده شده است. فصل سوم، چگونگی رفتار و تعامل آموزشی و تربیتی معلم با شاگردان، برای بالا بردن هر چه بیشتر کیفیت و تأثیر آموزش، کنکاش شده است. در فصل چهارم، به آسیب‌شناسی آموزش، اختصاص دارد و آفاتی که می‌تواند به آموزش، شاگردان و حتی خود معلم، آسیب رساند و نتیجۀ تعلیم و تعلّم را منفی کند، معرفی شده است.

کلیدواژگان :