منابع حدیثی امام خمینی (ره) در نقل احادیث تفسیری

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : علی رضا کوهی

سال / شماره پیاپی / صفحه 70-86

چکیده :

بر اساس دیدگاه امام خمینی رَحمَه اللهُ صحت و علوّ مضامین، محکِ درستی یا نادرستی احادیث تفسیری شمرده میشود ،نه صحت سند یا ذکر آن در منابع حدیثی معتبر. بر این اساس امام خمینی رَحمَه اللهُ در نقل روایات تفسیری تاکیدی بر نقل از منابع اصلی و دست اول ندارند.هر چند بخش اعظم احادیث موجود در آثار ایشان ،در منابع حدیثی معتبر معتبر امامیه آمده است، اما در عین حال بخشی از احادیث منقول در آثار ایشان در دوره های پسین شهرت یافته اند و در منابع اولیه امامیه یافت نمیشود و باید آن ها را در کتاب های عرفانی و اخلاقی شیعه جست و جو کرد و بخش دیگر ،احادیثی است که غالباً دارای مضامین عرفانی هست و نمی توان در منابع دست اول حدیثی شیعه و حتی اهل سنت، اثری از آن یافت.

کلیدواژه‌های مقاله :امام خمینی، احادیث تفسیری، منابع حدیثی شیعه، منابع حدیثی عامه، منابع عرفانی