واکاوی فتوایی منسوب به شیخ مفید

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : محمود کریمیان

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 8

چکیده :

در دوره های اخير، فتوايی به شيخ مفيد نسبت داده شده و مشهور گشته است. اين فتوا در غالب داستان بوده و در پی آن است تا ارتباطی را بين امام عصر و شيخ مفيد ثابت کند. تاريخِ نگارش کهن ترین منبعی که به نقل اين داستان پرداخته است، به 150 سال نمی رسد. با اندکی تأمل در این داستان و پی آمدهای آن میتوان به باطل بودن اصل داستان و نسبتِ آن به شيخ مفيد پی برد و يا دست کم در صحت آن ترديد جدّی داشت. اين نوشته در صدد نقد و واکاوی فتوا و داستان مذکور است تا از انتشار بيشتر آن و چيزهايی شبيه آن جلوگيری کند.

کلیدواژه‌های مقاله :شيخ مفيد، داستانسرايی، توايع، ديدار.