پی آمدهای حکم وصیت از منظر قرآن و روایات

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : سید رسول موسوی جروکانی
پديدآورنده : محمد روانفر

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 18

چکیده :

وصیت، وظیفه ای است که به موجبِ شرع برای فرد مسلمان مقرر شده و دارای پیآمدهای اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی است. برقراری عدالت، حمایت از نیازمندان، پیشگیری از بروز اختلاف، وفای به عهد، استحکام پیوندهای خانوادگی، جبران کوتاهیها در طول حیات، آمادگی برای مرگ، تدبیر امور بعد از مرگ و تداوم اعمال صالح، اصالح مجاری اقتصادی، کاهش فاصلۀ طبقاتی، پرداخت دیون مالی و ایجاد امنیت اقتصادی، از جملۀ این پیآمدهاست.

کلیدواژه‌های مقاله :وصیت، اخلاق اجتماعی، اخلاق اقتصادی، تفسیر روایی