رابطه توحید و ولایت در آیات و روایات

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : قاسم جوادی

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 9

چکیده :

«توحید» و «ولایت»، از مباحث مهمّ اندیشۀ شیعی اند که از سویی، ارتباط ناگسستنی با هم دارند و از سوی دیگر، عدم شناخت صحیح رابطۀ این دو، به دو تفکر وهابیتِ ارهابی و شیعۀ غالی می انجامد. نوشتار پیشرو سعی دارد پس از شناخت توحید و ولایت، به بررسی رابطۀ میان این دو در آیات و روایات پرداخته، به نوعی دو تفکر افراط و تفریط را پاسخ گوید. آنچه محصول این نوشتار به شمار می آید، توجه و تأکید بر این نکته است که فضیلت اصلیِ اهلبیت ، توحید است و ایشان به چیزی جز توحید دعوت نمی کردند.

کلیدواژه‌های مقاله :توحید، ولایت، ولیّ، اطاعت، کلام نقلی.