روش فقه الحدیثی علامه مجلسی (ره) در مرآة العقول

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : علی اکبر خدّامیان آرانی

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 26

چکیده :

دانش فقه الحدیث، یکی از شاخه های علوم حدیث است که فهم بهتر روایات را ممکن میکند. این دانش در
پی کشف مراد حقیقی متکلم بوده و به طور مستقیم، با مقصود معصومان در ارتباط است. شرح حدیث بر
اساس دانسته های فقه الحدیثی صورت میگیرد. تاکنون کتاب های متعددی در شرح احادیث نوشته شده که
یکی از آنها مرآة العقول علامه مجلسی است که در شرح الکافی نگاشته شده است. این نوشتار به بررسی
روش فقه الحدیثی علامه مجلسی در مرآة العقول پرداخته و نکته ها و مراحل آن را استخراج کرده است. بر
اساس یافته های این پژوهش، علامه مجلسی دارای روشی خاص در بررسی و شرح احادیث بوده که این
روش، قابل شناسایی و الگوگیری است.

کلیدواژه‌های مقاله :شروح الکافی، عالمه مجلسی، روششناسی، فقه الحدیث، علوم و معارف حدیث.