روایات روزه عاشورا، چیستی، گونه ها و تحلیل

نشریه : علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : عبد العلی پاکزاد
پديدآورنده : مهدی جلالی

سال بیستم / شماره پیاپی 77 / صفحه 3-27

چکیده :

روزۀ روز عاشورا همواره در میان عالمان اهل سنت و عالمان شیعه معرکه آرا بوده است. سبب اختلاف، وجود دو دسته روایات موجود در کتب روایی شیعه دربارۀ آن است. بررسی سندی و نیم نگاهی به محتوای احادیث، به روش توصیفی تحلیلی انتقادی و با هدف آشنایی با این دو دسته روایات و اعتبار سنجی آنها مورد توجه این نوشتار است. یافته های پژوهش حاضر این است که روزه عاشورا قبل از تشریع روزۀ رمضان بوده و پس از آن رها (ترک) شده است. به نظر می رسد اگر چه بعضی روایات منع کننده از روزۀ عاشورا از نظر سند ضعیف هستند، در مجموع از روایات مجوز صوم قوی تر و با سیرۀ منقول از امامان، پس از واقع جانکاه عاشورا موافق ترند. همچنین، اکتفای کلینی به نقل روایات منع می تواند دلیل بر کاستی در اعتبار روایات مجوز صوم عاشورا از منظر وی تلقی گردد.

کلیدواژه‌های مقاله :روزه عاشورا؛ شیعه؛ روایات؛ گونه ها؛ أسانید؛ مضامین آرا