ارزیابی روایات مصافحه پیامبر(ص) با زنان با تأکید بر آیه 12 سوره ممتحنه

نشریه : علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : مصطفی زمانی
پديدآورنده : محمد رضا ستوده نیا
پديدآورنده : محمد رضا حاجی اسماعیلی

سال بیستم / شماره پیاپی 77 / صفحه 59-80

چکیده :

شیوه بیعت پیامبر اکرم(ص) با زنان از مسائل متعارض در روایات فریقین است. اختلاف الحدیث به عنوان شاخه ای از علوم حدیث می تواند در رفع این تعارض مورد استفاده قرار گیرد. در این پژوهش، روایات در چهار گروه دسته بندی شده است: بیعت کلامی همراه با فعل بیعت جوارحی، بیعت کلامی و جواز مصافحه زنان و مردان نامحرم به شرط وجود حایل.
نتیجه بررسی محتوایی روایات مذکور، آن است که بسیاری از روایات متعارض، قابل جمع و مکمل یک دیگرند. تنها روایاتی که بیان گر جواز مصافحه بدون حایل است، پذیرفتنی نیست؛ علاوه بر آن، تأثیر و تأثر آیه 12 سوره ممتحنه بر این روایات مشخص می گردد؛ زیرا از طرفی فضای بیعت پیامبر اکرم با زنان در این آیه توسط گروه های مختلف روایی روشن می شود و از طرف دیگر، از محتوا و سبب نزول این آیه می توان به صحت و سقم روایات مربوطه دست یافت.

کلیدواژه‌های مقاله :اختلاف الحدیث؛ پیامبر اکرم؛ زن؛ مصافحه؛ سوره ممتحنه؛ بیعت