فصل‌نامه علمی پژوهشی علوم حدیث

آدرس پایگاه : hadith.riqh.ac.ir
وابسته به : پژوهشگاه قرآن و حدیث
زبان : فارسی

فصل‌نامه علمی پژوهشی علوم حدیث

مطالب و بخش‌های پایگاه:

مرور شماره های نشریه، ارسال مقاله، اطلاعات نشریه، راهنمای نویسندگان، داوران، تماس با ما

اعضای هیات تحریریه:
دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی، دانشیار دانشگاه الزهراء،
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
پست الکترونیکی: biazar [at] hadith.net

دکتر سید محمد باقر حجتی، استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
پست الکترونیکی: hojati [at] tpf-iau.ir

دکتر محمد کاظم شاکر، استاد دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
پست الکترونیکی: mk-shaker [at] yahoo.com

دکتر سید کاظم طباطبایی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
پست الکترونیکی: tabatabaei [at] um.ac.ir

دکتر فاطمه علایی رحمانی، استادیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
پست الکترونیکی: women_rc [at] alzahra.ac.ir

دکتر مجید معارف، استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
پست الکترونیکی: maaref [at] ut.ac.ir

دکتر محمد علی مهدوی راد، دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
پست الکترونیکی: mahdavirad [at] isca.ac.ir

جانشین سردبیر
سید محمد کاظم طباطبایی، استادیار دانشکده علوم حدیث
رشته تخصصی: علوم حدیث
پست الکترونیکی: tabakazem [at] gmail.com

دبیر تخصصی:
احمد غلامعلی،  هیأت علمی دانشکده علوم حدیث
رشته تخصصی: علوم حدیث
پست الکترونیکی: a.gholamali [at] gmai.com

مدیر اجرایی
محمدکریم صالحی،  پژوهشکده علوم و معارف حدیث
پست الکترونیکی: ulumhadith [at] hadith.net

اعضای مشورتی هیات تحریریه
محمد قنبری، پژوهشکده علوم و معارف حدیث
رشته تخصصی: علوم حدیث
پست الکترونیکی: ghanbari۱۳۵۰ [at] gmail.com

تلفن: ۰۲۵۱۷۱۷۶۱۳۱