عنوان مجله : مطالعات قرآن و حدیث
دوره انتشار : دوفصلنامه
سردبير : مهدی ایزدی
صاحب امتياز : دانشگاه امام صادق (ع)
مدير مسئول : حسین علی سعدی
مدير اجرايى : محمد جانپور
هیئت تحریریه : دکتر آذرتاش آذرنوش، آیت الله محمدباقر باقری‌کنی، دکتر عبدالکریم بی‌آزار شیرازی، دکتر احمد پاکتچی، دکتر سید کاظم طباطبایی، دکتر عباس مصلایی پور یزدی، دکتر سید رضا مؤدب، دکتر عبدالهادی فقهی زاده
آدرس : تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع) دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
پست الکترونیک : Quranmag@isu.ac.ir
آدرس اینترنتی : http://quran.journals.isu.ac.ir/
امتیاز : علمی-پژوهشی (181722/3)

مطالعات قرآن و حدیث

مهم‌‌ترین رسالت دانشگاه امام صادق(علیه السلام) آموزش و تبلیغ اسلام است. بهترین راهکار برای تبلیغ اسلام، طرح پرسش‌‌ها و نیازمندی‌‌های عصر امروز در برابر قرآن و استنطاق آن است. در همین راستا هدف از انتشار مجله «مطالعات قرآن و حدیث» پاسخ‌‌گویی به این نیاز می باشد و امید آنکه دانشمندان حوزۀ علوم قرآنی و حدیث و نیز صاحب‌‌نظران عرصة مطالعات علم و دین ما را در این راستا یاری و با ارسال مقالات علمی و ارزشمند خود مدد رسانند.

برخی از اولویت‌‌های پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) و دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد در زمینۀ علوم قرآنی و حدیث :

اولویت اول پژوهشی دانشگاه، پژوهش‌‌های فرامعرفتی و میان‌‌رشته‌‌ای علوم اسلامی و سایر علوم است.

۱- مطالعه و بررسی در مورد موضوعات میان‌‌رشته‌‌ای علوم اسلامی، علوم اجتماعی و انسانی؛

۲- نقد مبانی، جهت‌‌گیری‌‌ها و یافته‌‌های علوم متعارف بر اساس اصول و معارف اسلامی؛

۳- گسترش مرزهای علوم اسلامی با بهره‌‌گیری از امکاناتی که علوم متعارف (نظریه‌‌ها، روش‌‌ها و...) فراهم می‌‌کند.