مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : اخلاق پژوهی حدیثی
محل نشر : قم / تهران
ناشر : دارالحدیث / سمت
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1388
تعداد صفحه : 209
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

اخلاق پژوهی حدیثی

در شش فصل تنظیم شده است: مبانی خویشتن داری اخلاقی، عامل اصلی خویشتن داری، اصول عملیاتی خویشتن داری، ره آورد خویشتن داری، دشواری های خویشتن داری، و نظام خویشتن داری.

این اثر در شش فصل تدوین شده است؛
فصل اول به مبانی خویشتنداری اخلاقی اختصاص دارد. در این فصل با استفاده از روایات، برخی از مبانی مطرح شده، و هدف اصلی آن است تا ضمن این بحث، روش استخراج مطالب علمی از گزاره های اخلاقی بیان گردد.

بررسی مفاهیم اخلاقی از فصل دوم آغاز می شود و در مرحله اول؛ روش مفهوم شناسی و پس از آن مفاهیم اخلاقی مطرح می گردد. در فصل دوم عامل اساسی خویشتنداری یعنی عقل و پیرامون آن مفاهیم علم و تقوا که مؤلفه های عقل اند و مفاهیم جهل و فجور از باب ضد بررسی می شود.

در فصل سوم؛ اصول عملیات خویشتنداری مطرح شده و در فصل چهارم؛ نویسنده به موضوع ره آورد خویشتنداری پرداخته و مفهوم عفت و حلم بررسی میگردد.

در فصل پنجم؛ موضوع دشواری های خویشتنداری مطرح و مفهوم صبر که عامل تحمل دشواری هاست بررسی شده است.

در فصل ششم؛ نظام خویشتنداری اخلاقی بحث شده و نحوه ارتباط مفاهیم پیشین مشخص و جایگاه هر یک در خویشتنداری روشن و در عین حال روش شناخت نظام میان مفاهیم بررسی گردیده است.