بخشش فدک

پرسش :

اگر پیامبر(ص) فدک را بخشید، چرا فاطمه(ع) بعد از رحلت پدر گرامی(ص)، فدک را به عنوان ارث، طلب کرد؟پاسخ :

عطا شدن فدک به فاطمه(ع) منحصر به این روایات نیست، به گونه ای که نمی توان به آسانی و به دلیل وجود یکی دو روایت معارض، آنها را کنار نهاد. راه حلّ علمی هنگام پیش آمدن این گونه تعارض ها، اندیشیدن در مفاد روایات و دلالت آنها در هر دو سوی تعارض و سازگار نمودن آنهاست. در این جا نیز می توان گفت: فاطمه(ع) ابتدا به درستی و با راستی تمام، ملکیت خود را بر فدک، اعلام کرد و اقدام حکومت را در خلعِ ید کارگزارانش در فدک، به محاکمه کشید. حکومت وقت، بر خلاف قوانین قضایی و به جای این که متصرّفان نوپیدا را مدّعی بداند و از آنها دلیل و بیّنه بخواهد، فاطمه(ع) را با آن که ذو الید و اختیاردار فدک بود، مدّعی خواند و اقامه بیّنه را بر عهده وی نهاد. فاطمه زهرا(ع) ناگزیر، شاهدانی آورد و چون دوباره بر خلاف قوانین قضایی، گواهی آنان پذیرفته نشد، باز، ناگزیر از استدلالی اقناعی بهره گرفت و راه دیگری را برای اثبات ملکیّت خود پیمود. به سخن دیگر، فاطمه(ع) در این دادگاه ناجوان مردانه، در پی اثبات ملکیت فعلی و تسلّطش بر فدک است و در آخرین مرحله می فرماید که بر فرض نبخشیدن پیامبر(ع) هم، بنا به قانون ارث، بخش عظیمی از فدک، به تنها فرزند ایشان، یعنی وی می رسد.بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت