اصالت تاریخی سخنان امام علی علیه السلام درباره آفرینش موجودات و نقد شبهات

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : مهدی مردانی گلستانی
پديدآورنده : فاطمه معصومی

سال / شماره پیاپی / صفحه 110 - 94

چکیده :

این مقاله کوشیده است از خلال تبیین دیدگاه مخالفان، به نقد و ارزیابی آن بپردازد و بر پایه مستندات تاریخی، اصالت و اعتبار نهج البلاغه را اثبات کند.

کلیدواژه‌های مقاله :شبهات نهج البلاغه، تحلیل تاریخی، توصیف موجودات، خلقت طاووس، خلقت انسان