زيارت امام حسين(ع) در شب قدر

زيارت امام حسين(ع) در شب قدر

اهمیت زيارت امام حسين(ع) در شب قدر تبیین شده است.

شيخ طوسى از امام صادق(ع) روايت كرده كه فرمود: هنگامى كه شب قدر مى شود كه، «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ؛[۱]در آن شب، همه كارهاى حكيمانه از هم جدا [و مقدّر]مى شوند»، منادى اى در آن شب، از دلِ عرش، فرياد بر مى آورد: «خداوند متعال، كسى را كه در اين شب، نزد قبر حسين بيايد، مى آمرزد».[۲]

سيّد ابن طاووس نيز نقل كرده كه امام صادق(ع) در باره اين سخن خداى متعال: «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ؛[۳]در آن شب، همه كارهاى حكيمانه، از هم جدا [و مقدّر]مى شوند»مى فرمايد: آن، شب قدر است كه كارهاى سال، در آن تدبير و تقدير مى شوند.... پس هر كه آن شب، نزد قبر حسين(ع) حضور يابد و دو ركعت، نماز بخواند يا هر چه كه برايش امكان پذير است [نماز بخواند] و از خداى متعال، بهشت را بطلبد و از آتش [دوزخ]به او پناه ببرد، خداوند متعال، آنچه را بخواهد، به او مى دهد و از آنچه پناه بُرده است، پناهش مى دهد.

و همين گونه، اگر از خداى متعال بخواهد كه از خير آنچه در آن شب، جدا [و مقدّر] كرده است، به او بدهد و از شرّ آنچه در آن شب نوشته است، نگاهش بدارد يا دعا كند و از خداوند تبارك و تعالى چيزى بخواهد كه گناهى در آن نيست، اميد مى برم كه درخواستش را به او بدهد و از آنچه بيم دارد، نگاهش دارد و در حقّ ده نفر از خانواده اش كه همگى عذاب برايشان واجب شده است، شفيعش گردانَد ؛ و خداوند، به خيرِ درخواست كننده و بنده اش، پُرشتاب تر است.[۴]

همچنين بزنطى نقل كرده كه او مى گويد: امام رضا(ع) فرمود: «يك عمره در ماه رمضان، برابر با يك حج است و اعتكاف يك شب در ماه رمضان، برابر با يك حج است و اعتكاف يك شب در مسجد پيامبر خدا(ص) و نزد قبر او، برابر با يك حجّ و عمره است، و هر كس حسين(ع) را در دهه آخر ماه رمضانْ زيارت كند و نزد او اعتكاف كند، گويى كه نزد قبر پيامبر(ص) معتكف شده است، و هر كس نزد قبر پيامبر خدا(ص) اعتكاف كند، برايش از حجّ و عمره پس از حَجَّة الإسلام، بهتر است».

[همچنين] امام رضا(ع) فرمود: «و هر كس كه حسين(ع) را در ماه رمضان زيارت مى كند، بايد بكوشد تا شب جُهَنى را از دست ندهد ؛ همان شب بيست و سوم را كه اميد مى رود، شب قدر باشد».

[نيز] فرمود: «و كمترين اندازه اعتكاف، ساعتى ميان نماز مغرب و عشاست كه هر كس آن را در اعتكاف به سر برَد، نصيبش را از شب قدربرده است».[۵]

از امام جواد(ع) روايت شده كه مى فرمايد: هر كس در شب بيست و سوم ماه رمضان، حسين(ع) را زيارت كند، يعنى همان شبى كه اميد مى رود شب قدر باشد: «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ؛[۶]در آن شب، همه كارهاى حكيمانه از هم جدا [و مقدّر]مى شوند»، روح بيست و چهار هزار فرشته و پيامبر كه اجازه زيارت حسين(ع) را در آن شب از خدا خواسته اند [و فرود آمده اند]، با او مصافحه مى كنند.[۷]


[۱]. دخان : آيه ۴ .

[۲]. تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۴۹ ح ۱۱۱ ، بحار الأنوار : ج ۹۸ ص ۱۶۶ .

[۳]. دخان : آيه ۴ .

[۴]. الإقبال : ج ۱ ص ۳۸۳ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۹۹ ح ۳۰ .

[۵]. الإقبال : ج ۱ ص ۳۵۸ ، بحار الأنوار : ج ۹۸ ص ۱۵۱ .

[۶]. دخان : آيه ۴ .

[۷]. الإقبال : ج ۱ ص ۳۸۳ ، بحار الأنوار : ج ۹۸ ص ۱۶۶ و ج ۱۰۱ ص ۱۰۰ ح ۳۱ .